Dinogy Li-Pol 800mAh 11.1V
3S 65C XT30
DLC-3S800H-XT30 450.0
 
 Dinogy Li-Pol 800mAh 14.8V
4S 65C XT60
DLC-4S800H-XT 600.0
 
 DualSky (Cell Saver)
2Li-Pol
PCM2S 200.0